Algemene voorwaarden

 Artikel 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

OrdprO: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: een wederpartij die een natuurlijke- of rechtspersoon is;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen OrdprO en de opdrachtgever;

Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

 

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen OrdprO en een opdrachtgever, waarop OrdprO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OrdprO, waarin voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door OrdprO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. OrdprO is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is OrdprO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OrdprO anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht OrdprO niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van ons aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via onze website, per e-mail, per fax of per telefoon.

 

Artikel 5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf hebben verlaten.

5.2 OrdprO zal overgaan tot levering aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd of wanneer de opdrachtgever heeft aangegeven contant bij aflevering te willen betalen.

5.3 OrdprO is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door  OrdprO.

5.4 OrdprO is gerechtigd om te leveren in gedeelten , de wederpartij is in dit geval verplicht te betalen overeenkomstig de overeenkomst die OrdprO en de opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5 OrdprO  is verplicht om uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de betaling te leveren, tenzij door partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen.

5.6 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken.

5.7 Leveringen worden belast met een bijdrage in de verzendkosten.

 

Artikel 6 TRANSPORT/RISICO

6.1 De verzending van de goederen is voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 GEBREKEN, FOUTIEVE LEVERINGEN, RECLAMES

7.1 Gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk of tenminste binnen drie dagen na afgifte/oplevering van goederen/diensten/producten te worden meegedeeld aan OrdprO

7.2 Indien de opdrachtgever de in 7.1 gestelde voorschriften niet opvolgt, kan hij ten aanzien van OrdprO geen enkel recht meer geldend maken.

7.3 Conform de wet Kopen op afstand heeft de opdrachtgever het recht op een afkoelingsperiode van 7 dagen. Gedurende deze periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het geleverde product terug te sturen. In dit geval is de opdrachtgever de portokosten verschuldigd. OrdprO brengt geen verzend- of administratiekosten in rekening. Indien de betaling al heeft plaatsgevonden zal door OrdprO binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug worden betaald. Dit herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd.

7.4 Reclames ten aanzien van goederen en diensten die niet door OrdprO zelf tot stand gebracht zijn, zullen in behandeling genomen worden en er zal bemiddeld worden tussen de opdrachtgever en de aansprakelijk gestelde leverancier. OrdprO kan ten aanzien van deze goederen en diensten nimmer direct door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden.

7.5 De aansprakelijkheid van OrdprO reikt nooit verder dan de vervangingswaarde van het ondeugdelijke goed of de ondeugdelijke dienst, indien de opdrachtgever in staat is aan te tonen dat de fout aan OrdprO te wijten is. De opdrachtgever heeft de keuze creditering van de waarde te ontvangen dan wel herstel van het ondeugdelijke. OrdprO kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade.

7.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen van kwaliteit, kleur, maat, indeling, lettergrootten of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.7 Reclames van de opdrachtgever op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens OrdprO onverlet.

 

Artikel 8 BETALING/NAKOMING

8.1 Betaling dient voor levering plaats te vinden en kan op meerdere wijzen geschieden: betaling vooraf middels bank/giro, Visa, Eurocard/Mastercard, Paypal, iDEAL of contant bij aflevering.

8.2 In geval betaling op een andere wijze geschiedt dan contant, wordt de betaling pas als verricht beschouwd wanneer OrdprO van haar bank bericht van betaling heeft ontvangen.

8.3 Indien besloten wordt de goederen op krediet te leveren dient de factuur binnen 14 dagen te worden voldaan. Na deze periode is OrdprO gerechtigd de betaling uit te besteden aan een incassobedrijf. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn volledig voor rekening van de afnemer.


8.4 Alle geleverde goederen blijven eigendom van OrdprO totdat de volledige betaling is ontvangen.

 

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 OrdprO, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

9.2 Onverminderd het vorenstaande is OrdprO in ieder geval nimmer aansprakelijk:

a: wegens niet, of niet tijdige levering;

b: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

c: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);

d: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

e: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

f: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.

 

Artikel 10 ANNULERING

10.1 Bij annulering door de opdrachtgever is de volledige koopprijs verschuldigd indien de order het productieproces is ingegaan. Dit is het geval 1 dag nadat de betaling is ontvangen door OrdprO of 1 dag nadat de opdracht is ontvangen waarbij de opdrachtgever heeft aangegeven contant bij aflevering te willen betalen.

 

Artikel 11 OVERMACHT

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OrdprO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OrdprO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OrdprO of toeleveranciers worden daaronder begrepen.

11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover OrdprO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OrdprO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 GESCHILLEN

12.1 Alle geschillen, waarbij inbegrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.